De Vereniging

De Vereniging van CD&V-raadsleden verenigt alle lokale en provinciale raadsleden en mandatarissen en staat ze bij in de uitoefening van hun mandaat, door hen te informeren, ervaringen uit te wisselen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van visies en standpunten vanuit christendemocratisch oogpunt.

De Vereniging stimuleert overleg tussen de CD&V-raadsleden en mandatarissen op de verschillende beleidsniveaus en verdedigt de belangen van haar lokale verkozenen.

De Vereniging realiseert deze doelstellingen door:

  • Netwerken op bovenlokaal, Vlaams en nationaal niveau op te zetten die mandatarissen informeren en betrekken bij de visieontwikkeling en standpuntbepaling met betrekking tot relevante dossiers en maatschappelijke uitdagingen.
  • Activiteiten en overlegstructuren te organiseren om de bekommernissen en belangen van de lokale besturen  te vertalen en te laten doorstromen naar de diverse beleidsniveaus.
  • Op nationaal en Vlaams niveau te werken aan visieontwikkeling en dossieropbouw over relevante lokale thema’s en uitdagingen vanuit een christendemocratische benadering.
  • Actuele en relevante informatie te verstrekken aan de raadsleden.
  • Oog te hebben voor een goede wisselwerking tussen de opdrachten van de mandatarissen en hun rol en betekenis voor de afdelingswerking.
  • Opleidingsnoden te signaleren en mee uit te werken in samenwerking met het team Lokaal van CD&V.

Het CD&V-streven naar een vriendelijke, veilige en verantwoordelijke samenleving omzetten in lokale realisaties en beleidsdaden, dat is onze missie.